Bionerga nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht op info@bionerga.be of +32(0)11 52 08 10.

Verwerkingsdoeleinde

Bionerga verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel. Bionerga staat in voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie Limburg en de stad Diest. Bionerga nv beheert één verbrandingsinstallatie (Houthalen) en vijf composteerinstallaties (te Bilzen, Houthalen, Maasmechelen, Overpelt en Sint-Truiden).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft men steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het vooropgestelde doeleinde, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bionerga verbonden zijn.

Bionerga garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Bionerga treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te bescherming tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijke verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Ieder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Bovendien, heeft ieder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@bionerga.be.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan Bionerga je identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan Bionerga uw vraag concreet en correct behandelen.

Direct marketing

Bionerga maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Updates

Bionerga kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd terug op https://bionerga.be/privacyverklaring.

Klacht

Ieder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be)