VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR

Geen vastgestelde link specifieke installatie en gemeten dioxinewaarden Beringen, Demir laat vervolgonderzoek uitvoeren

In de omgeving van Beringen worden al enkele jaren eieren geanalyseerd door een Nederlands labo. Deze analyses wijzen op deels gestegen concentraties aan dioxines. De link wordt al snel gelegd met de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie Bionerga of andere specifieke industriële installaties. Maar luchtmetingen in de schouw en in de omgeving van het bedrijf spreken deze stelling tegen. Op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal de afdeling Handhaving nu in overleg met de VMM en OVAM verder onderzoek uitvoeren om de precieze bron van deze verontreiniging te vinden en alle twijfel weg te nemen.

De afvalverbrandingsinstallatie heeft filters die de rook zuiveren die via de schouw wordt uitgestoten. Zowel in november 2020 (eerste maanden van opstart van deze installatie) als in januari 2023 voerde de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving onaangekondigde luchtemissiemetingen uit. Ook worden de zelfcontrolegegevens door het bedrijf nauwgezet gerapporteerd en opgevolgd. De resultaten van al deze metingen geven aan dat de geldende emissienormen voor dioxines en furanen steeds gerespecteerd werden. Deze emissiemetingen voldoen steeds aan de wettelijke normen. Een onafhankelijk labo heeft ook dioxinemetingen uitgevoerd in neervallend stof in de omgeving van het bedrijf. Ook deze metingen lagen ruim onder de drempelwaarden die de VMM liet bepalen.

Gezien zowel de luchtmetingen in de schouw als de luchtmetingen in de nabije omgeving van het bedrijf ruim onder de normen zitten, kan er geen link vastgesteld worden tussen Bionerga en de gemeten concentratie aan dioxines in de eieren.

Uit de analyse van eieren van verschillende locaties blijkt dat de eieren met de hoogste concentraties aan dioxines afkomstig waren van een locatie op 7 kilometer van het bedrijf. Dit bevestigt het vermoeden dat Bionerga hier niet de bron van is. Wat de oorzaak wel is, kan op dit moment niet vastgesteld worden.

Er zijn ook geen aanwijzingen dat de waarden van dioxines in eieren van eigen kippen in Beringen hoger zijn dan op andere plaatsen in Vlaanderen. De algemene aanbevelingen die in heel Vlaanderen gelden rond het houden van kippen en rond de consumptie van eieren van eigen kippen worden best ook in Beringen gevolgd (cf. www.gezonduiteigengrond.be).

 Op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal de afdeling Handhaving nu in overleg met de VMM en OVAM verder onderzoek uitvoeren om de precieze bron van deze verontreiniging te vinden.

 “Het spreekt voor zich dat we moeten achterhalen wat precies de bron is van de verontreiniging zodat we die ook kunnen aanpakken. Daarom neem ik het initiatief om verder onderzoek te laten voeren in overleg met de stad Beringen. Daarbij wil ook graag de omwonenden betrekken. Op dit moment is de vervuilingsbron immers niet gekend en dat mag zo niet blijven. Anders krijg je de wildste cowboyverhalen, zonder dat die op feiten gebaseerd zijn, en dat helpt niemand vooruit”, besluit Demir.